Članak 1.

Predmet zasnivanja pretplatničkog odnosa

Utvrđuju se opći uvjeti zasnivanja pretplatničkog odnosa između:

AMPERSAND d.o.o. kao vlasnika i pružatelja usluge internetskih stranica andreasolomun.com (u daljnjem tekstu “&Andrea”),

i pretplatnika (podnositelja narudžbe za zasnivanje pretplatnog odnosa, u daljnjem tekstu “Pretplatnik”) na pravo pristupa sadržajima internetskih stranica andreasolomun.com (u daljnjem tekstu “Usluga”) koje je osmislila i održava &Andrea.

Na sve međusobne uvjete koji nisu uređeni ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača Republike Hrvatske, Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske kao i svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske koji budu na snazi na dan zasnivanja Pretplatničkog odnosa, odnosno nakon toga dana.

 

Članak 2.

Uvjeti za zasnivanje Pretplatničkog odnosa

Pretplatnici na Usluge &Andrea mogu biti fizičke i pravne osobe.

Pretplatnik je dužan podnijeti narudžbu za zasnivanje pretplatničkog odnosa (Zahtjev) i izvršiti plaćanje pretplate. Narudžba i plaćanje se provodi na internetskim stranicama andreasolomun.com. Narudžba se  može podnijeti i pismeno slanjem narudžbe putem elektroničke pošte, telefaksom ili pismom. U tom slučaju pretplatnički odnos se zasniva primitkom plaćanja pretplate.

Narudžba sadrži sljedeće podatke:

 1. ime i prezime Pretplatnika
 2. točnu adresu Pretplatnika
 3. državu Pretplatnika
 4. mail adresu Pretplatnika
 5. broj telefona
 6. naziv pravne osobe
 7. OIB pravne osobe
 8. vrstu pretplatničkog paketa / usluge

 

Članak 3.

Dužnost obavještavanja o promjeni podataka navedenih u Zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa

Pretplatnik je dužan izvijestiti &Andrea o bilo kakvoj promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka koje je naveo u narudžbi u roku od 8 dana od nastanka takve promjene.

Obavijest o promjeni podataka se provodi odgovarajućim upisom promjene na stranici korisničkog računa Pretplatnika na internetskim stranicama andreasolomun.com.

Ukoliko Pretplatnik ne izvrši promjenu ili ne izvijesti & Andrea o promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka u roku koji je predviđen prethodnom stavkom te ukoliko, zbog takvog propusta, obavijest ili druga prepiska ne može biti dostavljena Pretplatniku, smatrat će se da je dostava valjano izvršena, a &Andrea ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koju je zbog toga pretrpio Pretplatnik.

U slučaju da je Pretplatnik u nemogućnosti da izvrši promjene na način naveden u drugom stavku ovog članka, dužan je obavijest o promjeni dostaviti elektroničkom poštom na mail adresu info@andreasolomun.com.

&Andrea je obvezan poštovati promjenu podataka od trenutka kada zaprimi obavijest o promjeni podataka na način predviđen ovim člankom

 

Članak 4.

Zasnivanje Pretplatničkog odnosa

Uvjeti za zasnivanje pretplatničkog odnosa između &Andrea i podnosioca narudžbe za zasnivanje pretplatničkog odnosa su:

 1. da je &Andrea zaprimio uredno popunjenu narudžbu sa svim potrebnim podacima
 2. primitak uplate potrebne svote novaca na račun &Andrea
 3. provođenje i autorizacija plaćanja potrebne svote novca u korist &Andrea u slučaju plaćanja PayPal ili platnom karticom.

Pretplatnički odnos se zasniva:

 1. registracijom na web stranici andreasolomun.com
 2. plaćanjem pretplate Pružatelju usluge
 3. izborom/dodjelom i potvrdom/dostavom korisničkog imena i lozinke pretplatniku
 4. slanjem elektroničke obavijesti o pretplati.

Prava i obveze iz Pretplatničkog odnosa između &Andrea i Pretplatnika započinju u trenutku kada &Andrea dostavi elektroničku potvrdu, nakon obavijesti o izvršenom plaćanju, za odabrani pretplatnički paket. Od toga trenutka će se smatrati da je ugovor o pretplatničkom odnosu sklopljen.

Dodijeljeno korisničko ime i lozinka zajedno s ovim Ugovorom i Općim uvjetima čini ugovor o pretplatničkom odnosu na određeno vrijeme. Obvezno trajanje ugovora je četiri mjeseca ili mjesec dana od dana sklapanja ugovora o pretplatničkom odnosu ovisno o pretplatničkom paketu.

Pretplatnički odnos zasniva se na određeno vrijeme i traje do isteka četiri mjeseca, tri mjeseca ili mjesec dana od dana sklapanja ugovora o pretplatničkom odnosu ovisno o pretplatničkom paketu. Pretplatnički odnos prestaje sa istekom zadnjeg dana pretplate. Pretplata se produžuje odnosno može se produljiti za naredno razdoblje pretplate u skladu s uvjetima ovog ugovora

 

Članak 5.

Odbijanje narudžbe za zasnivanje pretplatničkog odnosa

&Andrea ima pravo odbiti narudžbu za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili raskinuti postojeći pretplatničko odnosa u narednim slučajevima:

 1. ako je tokom ranijeg pretplatničkog odnosa Pretplatnik na bilo koji način zloupotrebljavao sadržaje, podatke i/ili materijale & Andrea ili ih neovlašteno davao drugim (fizičkim ili pravnim) osobama na uvid i raspolaganje;
 2. ako je Pretplatnik maloljetna osoba ili ako je njegova poslovna sposobnost na bilo koji način ograničena, a valjano odobrenje zakonskog zastupnika nije dano;
 3. ako postoji osnovana sumnja da Pretplatnik ili treća osoba zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati Usluge &Andrea ili ako omogućava zloupotrebu ovih Usluga od strane trećih osoba ili ako je Pretplatnik već sam zloupotrebljavao ili je zatajio odnosno nije prijavio prijevarne radnje trećih osoba u vezi s ovim uslugama;
 4. ako postoji sumnja da će Usluge biti korištene od strane treće osobe u pogledu koje postoje razlozi za odbijanje zahtjeva koji su ovdje navedeni;
 5. ako je protiv Pretplatnika pokrenut postupak stečaja, likvidacije ili restrukturiranja ili ako Pretplatnik postane nesposoban za plaćanje odnosno prezadužen odnosno ako postoji bilo kakvo dospjelo, a  nepodmireno potraživanje &Andrea prema Pretplatniku ili ako po razumnoj ocijeni & Andrea Pretplatnik ima kakve druge teškoće u pogledu svog poslovanja ili podmirenja obveza vjerovnicima, osim ukoliko Pretplatnik  pruži odgovarajuće osiguranje za plaćanje pretplate uključujući ali ne ograničavajući se na predujam, bankovno jamstvo te prihvaćanje ograničenja korištenja usluge određenog od strane &Andrea.
 6. ako je tijekom ranijeg vremena podnositelj narudžbe u svojstvu posjetitelja / korisnika internetskih stranica biziličan.com na bilo koji način neovlašteno pristupao ili pokušavao pristupiti ili zloupotrebljavao sadržaje, podatke i/ili materijale &Andrea ili ih neovlašteno davao drugim (fizičkim ili pravnim) osobama na uvid i raspolaganje.

U slučaju da je pretplata – naknada za korištenje Usluga &Andrea plaćena, a korisničko ime i lozinka za korištenje Usluga &Andrea ne bude dodijeljena zbog odbijanja Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa, &Andrea se obvezuje vratiti uplaćeni iznos pretplate – naknade za korištenje usluga &Andrea.

U slučaju kršenja uvjeta ovog ugovora i Općih uvjeta poslovanja od strane korisnika, &Andrea može odmah i bez prethodne obavijesti raskinuti ovaj ugovor i onemogućiti korisnička imena i lozinke koje koristi Pretplatnik.

U slučaju iz prethodnog stavka Pretplatnik nema pravo na povrat iznosa pretplate ili razmjerno smanjenje pretplate za razdoblje od raskida Ugovora do isteka razdoblja na koje je Ugovor bio sklopljen. Isto vrijedi i u slučaju da Pretplatnik raskine Ugovor jednostranom izjavom bez krivnje &Andrea. U tom slučaju iznos Pretplate ima se smatrati ugovornom kaznom.

 

Članak 6.

Aktiviranje, vrijeme trajanja i obavijest o korisničkom imenu i lozinki

Nakon primitka plaćanja &Andrea će dodijeliti/potvrditi korisničko ime i pretplatničku lozinku za korištenje te o tim podacima obavijestiti Pretplatnika.

&Andrea je dužan odmah po izvršenju plaćanja, a najkasnije u roku od osam dana obavijestiti Pretplatnika elektroničkim putem  o dodijeljenom korisničkom imenu i lozinki.

Ukoliko se stranke nisu drugačije sporazumjele vremenski period korištenja Usluga započinje istoga dana nakon obavijesti o dodijeljenom korisničkom imenu i lozinki.

 

Članak 7.

Usluga &Andrea

Usluga &Andrea obuhvaća različiti opseg ovisno o vrsti pretplatničkog paketa. Pretplatnici mogu birati između tri pretplatnička paketa – &Body, &Body Premium i &Body Specific.

&Body pretplatnički paket uključuje i omogućava Pretplatniku:

 1. pregled i korištenje video materijala i pisanih elektroničkih materijala koji čine sadržaj paketa
 2. dobivanje Newsletter-a na registriranu mail adresu
 3. pomoć Pretplatniku prilikom pristupa stranicama andreasolomun.com
 4. popust na pojedine usluge i proizvode &Andrea kao što su novi programi/pretplatnički paketi, stručna predavanja, popusti kod sponzora i prijatelja projekata &Andrea,  a koji se povremeno objavljuju na stranicama andreasolomun.com.

&Body Premium pretplatnički paket uključuje i omogućava Pretplatniku:

 1. sve kao u &Body pretplatničkom paketu
 2. tri online konzultacije u trajanju do 45 minuta (inicijalna evaluacija  i dvije nastavne konzultacije)

&Body Specific pretplatnički paket uključuje i omogućava Pretplatniku:

 1. pregled i korištenje video materijala i pisanih elektroničkih materijala koji čine sadržaj paketa a odnose se na specifične dijelove tijela (kao npr. kukovi, ramena i dr.) ili vještine (kao npr. špaga)
 2. dobivanje Newsletter-a na registriranu mail adresu
 3. pomoć Pretplatniku prilikom pristupa stranicama andreasolomun.com
 4. popust na pojedine usluge i proizvode &Andrea kao što su novi programi/pretplatnički paketi, stručna predavanja, popusti kod sponzora i prijatelja projekata &Andrea,  a koji se povremeno objavljuju na stranicama andreasolomun.com

Pretplatnički paketi &Body i &Body Premium zasnivaju se u inicijalnom najmanjem trajanju od četiri mjeseca od narudžbe i plaćanja te nakon automatskog produljenja pretplate u trajanju od mjesec dana (mjesečna pretplata). Pretplatnički paket  &Body Specific zasniva se u najmanjem trajanju od mjesec dana (mjesečna pretplata).

Kupci pretplate s tromjesečnom naplatom putem PayPal servisa u svakom trenutku mogu prekinuti tromjesečno plaćanje i prijeći na mjesečno plaćanje.

Usluga &Andrea obuhvaća i mogućnost kupnje korištenja pojedinačnih materijala namijenjenih korisnicima andreasolomun.com kao i ponudu edukativnih video snimki.

&Andrea zadržava pravo razvoja dodatnih opcija i usluga koje su dostupne samo određenim korisnicima uz nadoplatu.

 

Članak 8.

Sadržaji  andreasolomun.com

Sadržaji andreasolomun.com u pogledu pretplatničkih obuhvaćaju video materijale, pisane elektroničke materijale i druge elektroničke sadržaje koji su pojedinačno navedeni u sadržaju svakog ponuđenog paketa.

 

Članak 9.

Obveze &Andrea i pretplatnika

&Andrea se obvezuje osiguravati kvalitetu, ispravnost i ažurnost sadržaja. Odgovornost pružatelja usluge za bilo kakvu štetu koja korisniku može nastati zbog mogućih pogrešnih, neažurnih ili na drugi način neodgovarajućih sadržaja i podataka na andreasolomun.com je u cijelosti isključena.

Pretplatnici prihvaćaju da & Andrea pruža Uslugu unutar tehničkih i operativnih mogućnosti svojih sustava te da zbog toga Usluga možda neće biti dostupna u svako doba i na svakom mjestu.

&Andrea se obvezuje osigurati najveću moguću dostupnost andreasolomun.com, u pravilu 24 sata na dan, sve dane u godini. Zbog tehničkih razloga, za potrebe održavanja ili zamjene opreme, &Andrea pridržava pravo kraćeg prekida pravila stalne dostupnosti.

&Andrea se obvezuje eventualne smetnje i poremećaje u svom sustavu otkloniti u najkraćem mogućem roku, sukladno odgovarajućim normama i preporukama.

&Andrea se obvezuje obavijestiti pretplatnika o eventualnim smetnjama i/ili potencijalnim tehničkim poteškoćama u slučaju njihovog duljeg trajanja.

&Andrea nije ni na kakav način odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu koja bi mogla nastati pretplatniku ili korisniku zbog prekida rada ili otežanog pristupa andreasolomun.com.

Niti jedna ugovorna strana ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu kao posljedica više sile ili događaja koji se nisu mogli spriječiti, izbjeći ili otkloniti.

Pretplatnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ukoliko andreasolomun.com ne bude dostupan na određenim mjestima ili u određeno vrijeme.

Pretplatnici na vlastitu odgovornost koriste bizililan.com te snose odgovornost za upotrebu sadržaja u pravnim i poslovnim odnosima u cijelosti.

Pretplatnik i korisnik pretplatnika ne smije prodati ili na bilo koji drugi način ustupiti korisničko ime i/ili lozinku trećim osobama.

Pretplatnik nije ovlašten na bilo kakvu distribuciju sadržaja andreasolomun.com niti za njihovo prenošenje trećima. Pravne posljedice koje proizađu iz eventualne neovlaštene upotrebe podataka snositi će Pretplatnik koji poduzme takve neovlaštene radnje.

Pretplatnik odgovara za štetu & Andrea za moguću zloporabu korisničkog imena odnosno lozinke od strane neovlaštenih korisnika odnosno trećih osoba.

 

Članak 10.

Ograničenje od odgovornosti

&Andrea ne odgovara za probleme pristupa stranicama andreasolomun.com uzrokovane greškom Internet providera, računala Pretplatnika ili problemom uzrokovanim Pretplatnikovim priključkom na Internet.

&Andrea ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu Pretplatniku korištenjem andreasolomun.com i pripadajućih sadržaja.

&Andrea cijelo vrijeme osigurava kvalitetu, pravilnost i ažurnost sadržaja, podataka i usluga na andreasolomun.com. Odgovornost &Andrea za neugodnost ili štetu, koja korisniku može nastati zbog mogućih pogrešnih, manjkavih ili na drugi način neodgovarajućih sadržaja i podataka na andreasolomun.com, u cijelosti je isključena. &Andrea ne jamči za točnost i potpunost odnosno adekvatnost sadržaja, podataka i drugih usluga na andreasolomun.com.

 

Članak 11.

Cijene i plaćanje

Cijene Usluga &Andrea utvrđene su cjenikom objavljenim na andreasolomun.com. Cijene pretplate se uvijek odnose na pretplatu i trajanje pretplate predviđeno pojedinim paketom bez obzira na uvjete plaćanja.

Cjenikom je utvrđena osnovna cijena pretplate jednog korisnika na usluge &Andrea.

Jedan Pretplatnik podrazumijeva jednog korisnika uz mogućnost da se Pretplatnik pravna osoba može pretplatiti na više korisničkih imena i lozinki.

&Andrea je ovlašten mijenjati cijene te se obvezuje objaviti ih i učiniti dostupnim na uobičajen i pristupačan način (objava na internetskim stranicama andreasolomun.com).

Cjenikom se mogu predvidjeti posebni tarifni modeli kao i dodatne usluge. Pretplatničke pakete i naknade za posebne usluge &Andrea može mijenjati ili ukinuti. U slučaju promjene &Andrea će dati prethodnu obavijest o promjeni cijene najmanje tri dana prije nastupanja promjene. Obavijest Pretplatnicima o promjeni biti će učinjena na uobičajen i dostupan način objavom na andreasolomun.com.

Članak 12.

Porez na dodanu vrijednost i račun

Cjenikom je utvrđena osnovna cijena pretplate jednog korisnika na Usluge &Andrea. Porez na dodanu vrijednost nije uračunat u osnovnu cijenu već se zaračunava pretplatnicima – kupcima pravnim i fizičkim osobama sa prebivalištem / sjedištem u  Republici Hrvatskoj odnosno Europskoj uniji, kada je to propisano,  u skladu s važećim propisima koji se odnose na porez na dodanu vrijednost.

Iznos poreza na dodan vrijednost, ako je propisan, iskazuje se tijekom postupka narudžbe i plaćanja na odgovarajućem mjestu i na računu.

Račun u elektroničkom obliku se dostavlja elektroničkim putem na mail adresu Pretplatnika koju je dao tijekom registracije i plaćanja.

Račun u elektroničkom je dostupan svim pretplatnicima. Pretplatnik na zahtjev dobiva račun i u ispisanom obliku u skladu s posebnim propisima.

Članak 13.

Obnova pretplate i promjena pretplatničkog paketa

Pretplata se obnavlja njenim istekom i plaća se na isti način kako je naručena i plaćena prva pretplata.

Pretplatniku s pretplatom koja ima minimalno trajanje od četiri mjeseca u razdoblju 30 dana i najkasnije 15 dana prije isteka pretplate šalje se obavijest o nastupajućem automatskom obnavljanju pretplate. U tom vremenu pretplatnik može pristupom svom korisničkom računu prekinuti automatsko obnavljanje pretplate.

Pretplatnik s pretplatom koja ima minimalno trajanje od jednog mjeseca može pristupom svom korisničkom računu u svakom trenutku prekinuti automatsko obnavljanje pretplate.

Nakon isteka pretplate Pretplatnik gubi prvo pristupa pretplatničkim sadržajima, ali se u svako doba može ponovno pretplatiti na usluge &Andrea.

Pretplatnik u svakom trenutku može promijeniti svoj pretplatnički paket nadogradnjom na viši paket. Nakon što izvrši plaćanje na viši pretplatnički paket u kom slučaju razdoblje pretplate počinje od dana kada je izvršeno plaćanje za viši pretplatnički paket.

 

Članak 14.

Plaćanje

Plaćanje pretplate i drugih usluga &Andrea se obavlja putem uplate na transakcijski račun, putem PayPal servisa ili korištenjem platne kartice.

Plaćanje se obavlja u kunama. Ukoliko Pretplatnik prebivalište u stranoj državi uplata se vrši u protuvrijednosti u eurima odnosno njegovoj lokalnoj valuti preračunavanjem kunskog iznosa od strane banke izdavatelja platne kartice odnosno PayPal servisa prema tečaju izdavatelja platne kartice odnosno PayPal servisa.

Pretplatnik isključivo snosi troškove svih provizija ustanova kod kojih se obavlja plaćanje računa.

Potraživanje će se smatrati podmirenim tek nakon što je plaćanje autorizirano i  izvršeno na ispravan način i sredstva budu doznačena na račun & Andrea.

 

Članak 15.

Zahtjevi za naknadu

&Andrea je, osim ukoliko se radi o razlozima nevezanim za njeno djelovanje, dužna poštovati pretplatnički period i omogućiti svoje Usluge tokom čitavog trajanja pretplate.

Ukoliko ne bude moguć pristup sadržajima andreasolomun.com u vremenu duljem od tri dana, &Andrea će produljiti trajanje pretplate za vrijeme kojega je Pretplatniku onemogućen pristup.

U slučaju da korištenje andreasolomun.com ne bude moguće &Andrea će vratiti uplaćenu svotu novaca u visini koja odgovara preostalom periodu trajanja pretplate nakon utvrđivanja trajne nemogućnosti korištenja usluga andreasolomun.com Ovaj iznos se umanjuje za troškove obrade i prijenosa sredstava.

 

Članak 16.

Čuvanje podataka o Pretplatnicima

&Andrea će čuvati sve osobne i identifikacijske podatke o Pretplatnicima u tajnosti, te će ih upotrebljavati samo za vlastite potrebe kao i one određene zakonom sve u skladu s Politikom privatnosti.

Zaključivanjem ovog ugovora Pretplatnik potvrđuje da se upoznao, da je razumio i da prihvaća Politiku privatnosti i Opće uvjete poslovanja &Andrea.

 

Članak 17.

Prijenos Pretplatničkog odnosa

U slučaju smrti Pretplatnika – fizičke osobe ili prestanka Pretplatnika – pravne osobe, pravni slijednici Pretplatnika, ukoliko žele prenijeti Pretplatnički odnos, moraju podnijeti zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa i dokaz o pravnom sljedništvu najkasnije do 30 dana prije dana isteka pretplate.

 

Članak 18.

Raskid Pretplatničkog odnosa

Pretplata prestaje:

 1. istekom razdoblja pretplate, a jedna od stranaka ili obje ne želi obnoviti pretplatnički odnos.
 2. iz razloga navedenih u članku 5. Ovog Ugovora.
 3. U slučaju da plaćanje pretplate nije provedeno od strane izdavatelja platne kartice odnosno PayPal servisa iz bilo kojeg razloga ili je osporeno od strane Pretplatnika zbog neautoriziranog / neovlaštenog korištenja platne kartice odnosno PayPal servisa
 4. u slučaju smrti Pretplatnika ili prestanka Pretplatnika – pravne osobe, ukoliko ne postoji interes nasljednika za prijenosom pretplatničkog odnosa, pretplatnički odnos će se smatrati raskinutim danom smrti/prestanka osobe Pretplatnika
 5. u slučaju da Pretplatnik prekine automatsko obnavljanje pretplate pristupom svom korisničkom računu u skladu s odredbama čl. 13. ovog Ugovora.

U slučaju iz točke 3. prethodnog stavka ne prestaje potraživanje prema Pretplatniku za do tada korištene usluge odnosno alikvotni dio pretplate od dana narudžbe do dana prestanka pretplate.

Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u Zakonu o zaštiti potrošača, Pretplatnik može, raskinuti u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora.  Davanjem narudžbe i izvršavanjem plaćanja pretplate Pretplatnik je dao izričit prethodni pristanak na sadržaj, početak i ispunjenje ovog ugovora odmah nakon što &Andrea prihvati pretplatu i dostavi Pretplatniku elektroničku obavijest o napravljenoj pretplati ili dodjeli/potvrdi korisničkog imena i lozinke.

U slučaju sklapanja ovog ugovora, rok iz prethodnog stavka počinje teći od dana kada je Pretplatnik primio obavijest o korisničkom imenu i lozinki odnosno od dana kada je pretplatniku dostavljena elektronička obavijest o napravljenoj pretplati.

Ugovor se raskida slanjem obavijest o raskidu na mail andbody@andreasolomun.com. Ugovor je raskinut u trenutku kada je &Andrea primio obavijest o raskidu.

Video snimke, elektronički materijali i dokumenti &Andrea predstavljaju digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na fizičkom mediju. Isporuka se vrši elektroničkom dostavom odmah po primitku obavijesti o izvršenom plaćanju odnosno omogućavanjem Korisniku pristupa takvim sadržajima. Korisnik – potrošač sklapanjem ugovora o takvoj kupovini daje izričiti prethodni pristanak na početak i ispunjenje ugovora te sklapanjem tog ugovora odnosno izvršenjem plaćanja potvrđuje da je upoznat da time da nema pravo na jednostrani raskid ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugm relevantnom regulativom.

Ako Pretplatnik ima pravo na povrat, povrat će biti napravljen bez odgađanja najkasnije u roku 14 dana od dana primitka obavijesti o raskidu pretplate. Povrat će biti napravljen na isti način na koji je primljeno plaćanje.

U slučaju da iznos pretplate automatski produljenje pretplate ne bude plaćen na račun &Andrea u cijelosti ili pravodobno, pružatelj usluge ima pravo odmah i bez prethodnog obavještavanja pretplatnika, ukinuti važenje pretplatnikovog korisničkog imena, odnosno korisničkih imena. Prema dogovoru pružatelja usluge i pretplatnika, moguće je važenje privremeno ukinutog korisničkog imena odnosno korisničkih imena ponovno uspostaviti, pod uvjetom da pretplatnik u cijelosti podmiri sve zakašnjele obveze prema pružatelju usluge i o tome mu dostavi pisanu potvrdu. Pružatelj usluge, u pravilu, ponovno uspostavlja važenje privremeno ukinutog korisničkog imena odnosno korisničkih imena, sljedeći radni dan nakon dana u kojem je zaprimio pisanu potvrdu da je pretplatnik podmirio zakašnjele obveze.

 

Članak 19.

Opći uvjeti poslovanja, njihove izmjene i izmjene uvjeta pretplatničkog odnosa

Osim ovog ugovora pretplatnički odnos se uređuje općim uvjetima utvrđenim Općim uvjetima poslovanja i Politikom privatnosti. Opći uvjeti poslovanja i Politika privatnosti objavljeni su na internetskim stranicama andreasolomun.com.

&Andrea će objaviti i učiniti dostupnima na uobičajen način sve izmjene i dopune ovog ugovora, općih uvjeta poslovanja i politike privatnosti, s time što će pročišćeni tekst tako izmijenjenog ugovora i/ili općih uvjeta i/ili politike privatnosti biti objavljen na stranicama andreasolomun.com. Ove izmjene stupaju na snagu danom objavljivanja.

 

Članak 20.

Postupanje s korisničkim imenom i lozinkom

Pretplatnik se obvezuje dodijeljeno korisničko ime i lozinku čuva kao poslovnu tajnu te osigurati da jedno korisničko ime i lozinku koristi uvijek isti korisnik.

Pretplatnik odgovara za štetu &Andrea za moguću zloporabu korisničkog imena odnosno lozinke od strane neovlaštenih korisnika odnosno trećih osoba.

Pretplatnik je dužan, u slučaju da sazna za razloge koji upućuju na mogućnost zloporabe korisničkog imena i/ili lozinke, o tome odmah obavijestiti & Andrea.

 

Članak 21.

Podrška pretplatnicima

Pružatelj usluge će tijekom svog radnog vremena, korisnicima andreasolomun.com osiguravati stalnu besplatnu tehničku i sadržajnu podršku pri korištenju andreasolomun.com putem telefona, telefaksa ili elektroničke pošte.

Pružatelj usluge učinit će sve da tijekom svog radnog vremena korisniku tehničku i/ili sadržajnu podršku osigura odmah nakon što zaprimi pisani zahtjev. U slučaju složenog oblika podrške, pružatelj usluge nastojat će tehničku i sadržajnu pomoć osigurati u roku 2 radna dana, a sukladno tehničkim mogućnostima.

 

Članak 22.

Rješavanje sporova

Sporovi koji bi proizašli iz ovog ugovora uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovog ugovora i općih uvjeta poslovanja &Andrea i Pretplatnik nastojat će riješiti međusobnim sporazumom. Ukoliko, ugovorne strane ne uspiju riješiti svoje sporove na opisani način, nadležni sud će biti sud u Zagrebu.

 

Članak 23.

Završna odredba

Ovaj ugovor se smatra zaključenim u skladu s odredbom članka 4. Zasnivanje pretplatničkog odnosa.

Zaključivanjem ovog ugovora Pretplatnik izjavljuje da je pročitao, razumio i prihvatio sve odredbe ovog ugovora, Općih uvjeta poslovanja i korištenja internetskih stranica andreasolomun.com i Politike privatnosti te se obvezuje na postupanje s njima u skladu.

 

Zadnja promjena 10.02.2024.