POLITIKA PRIVATNOSTI  I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Ova politika osigurava adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Uredbom (EU) o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba) i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

Sukladno Uredbi uskladili smo svoje poslovanje vezano za obradu i zaštitu osobnih podataka, a kako je uređeno ovom Politikom privatnosti i zaštite osobnih podataka (dalje: Politika).

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je AMPERSAND d.o.o., Dominika Mandića 23, 10090 Zagreb (dalje &Andrea). &Andrea uključuje prodajno mjesto web stranicu https://andreasolomun.com.

Sukladno Uredbi uskladili smo svoje poslovanje vezano za obradu i zaštitu osobnih podataka, a kako je uređeno ovom Politikom privatnosti i zaštite osobnih podataka (dalje: Politika).

Izjava o privatnosti

  1. Voditelj obrade osobnih podataka
  2. Osobni podaci
  3. Načela obrade osobnih podataka
  4. Koje podatke prikupljamo i pravna osnovu za obradu osobnih podataka
  5. Dostavljanje osobnih podataka drugim osobama i izvršitelju obrade
  6. Vremensko razdoblje čuvanje vaših podataka
  7. Zaštita vaših osobnih podataka
  8. Vaša prava i kako ih možete ostvariti?
  9. Kontaktirajte nas
  10. Promjene Politike

Izjava o privatnosti

&Andrea obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima / korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici &Andrea i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti

&Andrea obrađuje one osobne podatke koje ste nam sami dali popunjavanjem narudžbe/kupnje pojedinog programa i sadržaja na internetskim stranicama andreasolomun.com , a koji su nam neophodni kako bismo vam otvorili korisnički račun i omogućili pretplatnička id ruga prava u skladu s Općim uvjetima poslovanja i Ugovorom o zasnivanju pretplatničkog odnosa sukladno odredbama ove Politike.

Ova Politika je temeljni akt koji za svrhu ima uspostavljanje okvira zaštite osobnih podataka sukladno Uredbi. Ova Politika primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju vršimo sukladno djelatnostima &Andrea, odredbama Uredbe i primjenjuje se na sve obrade osobnih podataka unutar &Andrea. Cilj Politike je uspostaviti primjerene procese zaštite upravljanja osobnim podacima ispitanika.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik).

Ispitanik je fizička osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, OIB, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obzirom da osobne podatke prikupljamo izravno od vas, naših korisnika, u nastavku vam želimo pružiti sve informacije o tome zašto ikako obrađujemo vaše osobne podatke koje ste nam dali prilikom učlanjenja u udrugu.

Područje primjene

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke članova koje &Andrea prikuplja, upotrebljava ili na drugi način obrađuje. Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno (dalje u tekstu: podatak ili osobni podatak). Obrada podataka jest bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, primjerice prikupljanje, snimanje, spremanje, upotreba, prijenos osobnih podataka i uvid u osobne podatke

1. Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je AMPERSAND d.o.o., Dominika Mandića 23, 10000 Zagreb, tel. + 385 98 1637 627  e-mail: info@&andreasolomun.com.

Adresa ove web-stranice je: https://andreasolomun.com.

2. Osobni podaci

Kao voditelj obrade svjesni smo važnosti koju osobni podaci predstavljaju za svakog pojedinca i zbog toga nam je iznimno bitno postupanje u skladu s važećim propisima. Stoga kontinuirano radimo na održavanju i unaprjeđenju sigurnosti vaših osobnih podataka i vaše privatnosti.

Za razumijevanje Informacija o obradi podataka potrebno je razumjeti osnovne pojmove kao što su osobni podatak i obrada podataka.

Osobni podatak je svaki podatak ili njihova kombinacija kojima se utvrđuje identitet pojedinca ili putem kojima se može utvrditi identitet pojedinca kao što su, primjerice, ime, prezime, osobni identifikacijski broj, podaci o adresi, lokaciji, fotografija, podaci o zaposlenju i sl.

Obrada podataka je svaki postupak na osobnim podacima kao što su prikupljanje, bilježenje, strukturiranje, pohrana, izmjena, obavljanje uvida, uporaba, prijenos te brisanje.

3. Načela obrade osobnih podataka

&Andrea vaše osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:

 • zakonitost, poštenost i transparentnost obrade: što znači da obrada mora biti u skladu s određenim pravnim temeljem, a načelima poštene i transparentne obrade zahtijeva se da je pojedinac informiran o postupku obrade i njegovim svrhama,
 • ograničavanje svrhe znači da podaci trebaju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama;
 • smanjenje količine podataka: znači da podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;
 • točnost: to znači da podaci moraju biti točni i ažurni, mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave;
 • ograničenje pohrane: znači da podaci moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju;
 • cjelovitost i povjerljivost: znači da podaci moraju biti obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja;
 • pouzdanost: znači da je &Andrea soba odgovorna za poštivanje načela i da je teret dokaza na voditelju obrade.

4. Koje podatke prikupljamo i pravna osnovu za obradu osobnih podataka

&Andrea u svom radu prikuplja osobne podatke radi sklapanja i izvršenja poslovnih ciljeva kao i radi ispunjavanja obveza određenih zakonom i drugim propisima te realizacija pretplatničkog odnosa s &Andrea nije moguća bez prikupljanja i obrade obveznih i poslovno uvjetovanih podataka. Osim toga, na temelju vaše izričite privole &Andrea obrađuje vaše podatke kako bi pružila što kvalitetniju uslugu

4.1. Obvezni podaci

Svrha obrade vaših osobnih podataka je korištenje internetskih stranica andreasolomun.com te osiguranje i pružanje pretplatničkog odnosa u skladu s Općim uvjetima poslovanja.

Osobni podaci koje &Andrea prikuplja od vas su: ime i prezime, adresa, mail adresa, datum zasnivanja i datum prestanka pretplate,

4.2. Poslovno uvjetovani podaci

Poslovno uvjetovani podaci su oni koji su potrebni za sklapanje i/ili izvršavanje pretplatničkog odnosa te ovise o programu &Andrea koji se koristi.

Poslovno uvjetovan podatak može biti i kontakt podatak ako je potreban za realizaciju pojedinog programa (primjerice, adresa elektroničke pošte, broj mobitela za slanje SMS poruka s obavijestima i sl.)

Poslovno uvjetovani podaci koje &Andrea prikuplja su: e-mail adresa, broj telefona, status programa, program pretplate.

4.3. Kontakt podaci

Kontakt podaci su dobrovoljno dani podaci te služe kako bi vas &Andrea na najbrži i najjednostavniji način obavijestio o činjenicama i događajima značajnim za program/radionicu za koju ste iskazali interes ili koju koristite te dostavio informacije/dokumentaciju na vaš zahtjev ili upit.

Sukladno svrsi obrade &Andrea će vaše osobne podatke obrađivati isključivo za:

 • provjeru pretplate
 • provjeru obavezu uplate iznosa pretplate
 • provjeru točnosti i ispravnosti odnosno ažuriranje osobnih podataka,
 • telefonsku, SMS i/ili e-mail komunikaciju s članom

Osim toga, vaše ćemo osobne podatke obrađivati u svrhu slanja obavijesti na vašu e-mail adresu koje &Andrea može slati o novostima, radionicama, događajima, projektima, aktivnostima, konzultacijama, savjetovanjima, anketama i obvezi uplate članarine, novim programima i sl., a koje provodi u svrhu ostvarivanja poslovnih ciljeva.

Vi samostalno odlučujete koje ćete osobne podatke dati prilikom kupnje pretplate, ali odbijanjem davanja obaveznih podataka potrebnih za sklapanje ugovora o pretplatničkom odnosu ne možete ostvariti pretplatnički odnos. Davanjem potpunih informacija i davanjem privole o primanju naših obavijesti putem e-mail adrese, SMS-a i/ili telefonskim kontaktom osiguravamo vam pravovremene, točne i bitne informacije o statusu i sadržajima vaše pretplate te održavanju naših programa.

U svakom slučaju i u svakom trenutku vi možete opozvati danu privolu, poslati zahtjev za ograničenjem obrade, odnosno bilo koji slični prigovor na koji imate pravo sukladno Uredbi, a mi ćemo postupiti prema vašem zahtjevu.

Privola je svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Svoju privolu nam dajete vlastoručnim potpisivanjem upisnice/prijavnice. Privolu možete povući na način na koji je dana ili odgovarajućom obavijest na adresu naše elektroničke pošte. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja

5. Dostavljanje osobnih podataka drugim osobama i izvršitelju obrade

Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime i po nalogu voditelja obrade.

&Andrea će pažljivo i s krajnjim oprezom pohraniti i čuvati sve vaše osobne podatke koje ste nam dali i ne  prosljeđuje ih drugim osobama, osim vanjskom pružatelju usluge tzv. izvršitelju obrade podataka s kojim &Andrea ima potpisan Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga. S navedenim smo partnerom sklopili ugovor kojim se osiguravaju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite vaših osobnih podataka, obveza njihove obrade isključivo u mjeri potrebnoj za obavljanje računovodstvenih poslova te sukladno Uredbi i našim uputama, obveza čuvanja njihove povjerljivosti, kao i zabrana korištenja vaših osobnih podataka u bilo koje svrhe osim onih određenih u odgovarajućem ugovoru.

&Andrea ne prenosi i neće prenositi osobne podatke u treću zemlju ili međunarodnoj organizaciji, ili bilo kojoj drugoj trećoj osobi.

Pravo uvida u vaše osobne podatke imaju nadležna tijela Republike Hrvatske propisana zakonom u slučajevima propisanim zakonom.

6. Vremensko razdoblje čuvanje vaših podataka

Vaše ćemo osobne podatke čuvati za vrijeme potrebno za postizanje odgovarajućih opisanih svrha, tj. sve dok želite ostati s nama u kontaktu i dok želite primati naše obavijesti sukladno privoli koju ste nam dali prilikom pristupanju nekom od pretplatničkih paketa, odnosno dok ne povučete privolu koju ste nam dali u određene svrhe.

Ukoliko, i kada, zaprimimo vaš zahtjev za brisanjem podataka, opoziv privole, zahtjev za ograničenjem obrade Vaših osobnih podataka, odnosno bilo koji sličan prigovor, odmah ćemo postupiti prema vašem zahtjevu, te će pohrana osobnih podataka u određenom roku biti jedini način njihove obrade prije njihova trajnog brisanja.

Navedena prava možete ostvariti slanjem pismenog zahtjeva na andbody@andreasolomun.com.

7. Zaštita vaših osobnih podataka

Zaštita i sigurnost vaših osobnih podataka najvažniji nam je zadatak i prioritet. Iz tog razloga obrađujemo vaše osobne podatke u skladu s Uredbom, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite za sprječavanje neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja osobnih podataka. Podaci se čuvaju zaštićeni pristupnom lozinkom. Računalo i poslužitelj na kojem se nalaze vaši osobni podaci zaštićeno su odgovarajućim vatrozidom i programom zaštite.

8. Vaša prava i kako ih možete ostvariti?

&Andrea vaše osobne podatke obrađuje sukladno vašim pravima definiranim unutar Uredbe. Svjesni smo da su osobni podaci vaše vlasništvo i vi uvijek i u svakom trenutku možete zatražiti i iskoristiti sljedeća prava:

  1. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) kojim možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz registra Udruge:
   • ako isti više nisu nužni u odnosu na svrhu prikupljanja
   • ako povučete privolu, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka
   • ako su osobni podaci nezakonito obrađeni
   • ako se moraju brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima
  2. Pravo na pristup podacima kojim imate pravo dobiti od Udruge informacije vezane uz postupak prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka tj. pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na Vas odnose, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup svojim osobnim podacima, uključujući pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.
  3. Pravo na ispravak, odnosno nadopunu netočnih osobnih podataka kojim imate bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Udruge ispravak netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose.
  4. Pravo na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima:
   • ako osporavate točnost svojih osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama omogućuje provjera točnosti osobnih podataka
   • ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju Vaših osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe
   • ako mi više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
  5. Pravo na prigovor kojim imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka koji se obrađuju na temelju zakonske osnove ili legitimnih interesa voditelja obrade.

Možete u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava putem e-pošte andbody@andreasolomun.com &Andrea će na sve vaše zahtjeve o poduzetim radnjama vezanim uz navedena prava pružiti pismeni odgovor elektroničkom poštom u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva, uz najviše produljenje odgovora od 30 dana kada je to nužno.

Ako imate račun na ovoj web-stranici, možete zatražiti primanje izvozne datoteke osobnih podataka koje imamo o vama, uključujući sve podatke koje ste nam dostavili. Također možete zatražiti brisanje svih osobnih podataka koje imamo o vama. Ovo ne uključuje bilo koje podatke koje smo obavezni držati za administrativne, pravne ili sigurnosne namjene

Ako zbog bilo kojeg razloga vjerujete da se &Andrea nije pridržavala ove Politike, molimo vas da nas obavijestite na navedenu adresu elektroničke pošte

Ako u bilo kojem trenutku želite povući privolu za danu suglasnost o slanju obavijesti na Vašu e-mail adresu, možete to učiniti upućivanjem zahtjeva na adresu e-pošte andbody@andreasolomun.com.

Prigovor na obradu osobnih podataka podnosi se nadzornom tijelu na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb.

Internetske stranice na koje se odnosi ova politika

Ova Politika primjenjuje se i na sve usluge i podstranice raspoložive pod domenom andreasolomun.com. Posjetom ovoj internetskoj stranici dajete privolu na sadašnje i buduće uvjete ove politike koji se odnose na ove internetske stranice. Ako ne želite prihvatiti ove uvjete, trebate napustiti našu internetsku stranicu.

8.1. Vrste informacija koje se prikupljaju na stranici

Postoje dvije vrste podataka koji se prikupljaju na stranici – informacije koje vas osobno identificiraju i informacije koje nisu vezane za vas osobno.

8.2. Informacije koje vas osobno identificiraju

Informacije koje vas osobno identificiraju (“osobni podaci”) su informacije koje vas identificiraju kao osobu koja je poslala upit ili uplatu za neki program, kao što su vaše ime, e-mail adresa, telefon i sl. Osobni podaci dobivaju se samo tijekom postupka prijave kada nam takve podatke date dobrovoljno. Ove podatke koristimo u skladu s ovom politikom. Na primjer, može vas se zatražiti da dobrovoljno navedete svoju e-mail adresu kad komunicirate s nama.

Nakon što nam navedete osobne podatke, možete biti sigurni da će se oni koristiti samo kao potpora vašem odnosu s nama. Ozbiljno shvaćamo vaše povjerenje te nećemo dijeliti, prodavati ili iznajmljivati vaše osobne podatke drugima.

8.3. Informacije koje nisu vezane uz vas osobno

Informacije koje nisu vezane uz vas osobno (“neosobni podaci”) su informacije koje vas ne identificiraju kao pojedinca, kao što su vrsta vašeg preglednika, IP adresa, URL prethodne internetske stranice koju ste posjetili itd. Kad koristite stranicu andreasolomun.com,  možemo prikupiti neosobne podatke koje nam dobrovoljno navedete, kao što su informacije uključene u odgovor u nekom upitniku ili anketi.

8.4. Informacije koje su vezane za plaćanje pretplate i druge kupnje

&Andra ne prikuplja i ne obrađuje vaše podatke koji su potrebni za plaćanje. Ove vaše podatke prikuplja i obrađuje PayPal platforma koju koristite za plaćanje kupnje naših programa. Dva pravila privatnosti i zaštite osobnih podataka  u tom pogledu morate potražiti na stranicama PayPal platofrme.

8.5. Zašto prikupljamo vaše podatke

Primarna svrha prikupljanja osobnih podataka na stranici andrea.solomun.com je omogućiti pružanje usluge koja odgovara vašim potrebama ili zahtjevima. Prikupljamo samo informacije koje smatramo nužnima za postizanje te svrhe te koje su opisane u ovoj politici.

8.6. Kako prikupljamo podatke

Podatke prikupljamo kad nam sami dajete informacije ili putem web tehnologija.

8.7. Informacije prikupljene od vas

Ako odaberete da napravite upit/prijavu na našoj stranici, zatražit ćemo da nam navedete osnovne identifikacijske i kontakt podatke. Kad je moguće, navodimo koja su polja potrebna, a koja nisu. Ako odaberete ne koristiti naše programe, ne morate navoditi kontakt niti identifikacijske podatke koji se traže.

8.8. Informacije koje nisu vezane uz vas osobno koje se prikupljaju putem tehnologije

Kolačići / Cookies i ostale „tracking“ tehnologije

&Andrea koristi “cookie” tehnologiju kako bi unaprijedili vaše iskustvo na stranici.

Informacije od ovih kolačića pomažu nam da shvatimo kako naši korisnici upotrebljavaju web stranicu, sa svrhom unaprjeđenja kvalitete sadržaja prema korisnicima i doživljaja pregledavanja. Opcionalni kolačići uključuju kolačiće Google Analytics (čiji kolačići prate posjećenost i analiziraju uspješnost web stranice, a koje su & Andrea Solomun dostupne kao statistički podaci, bez osobnih podataka individualnih korisnika) te kolačiće društvenih mreža (npr. Facebook) koji omogućuju korisniku da određeni sadržaj podijeli putem vlastitog računa na društvenim mrežama.

Kada prvi put pristupite web stranici, pojavit će se natpis koji upozorava na postojanje kolačića i zatražiti Vašu suglasnost za njihovo prihvaćanje.

Klikom na Prihvati sve ili nastavkom pregledavanja web stranice, prihvaćate korištenje kolačića. Klikom na Postavke kolačića možete urediti koje kolačiće ptihvaćate ili ne.

Korisnik  web stranice putem postavki svojeg web preglednika uvijek može samostalno regulirati (ograničiti ili onemogućiti) primanje kolačića. Napominjemo da onemogućavanje kolačića može utjecati na funkcionalnost i Vašu interakciju s web stranicom, te isključujemo svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranice u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Dodatne informacije o konfiguriranju postavki preglednika za kolačiće možete pronaći na sljedećim linkovima:

 • ovdje saznajte više o načinu privatnog pregledavanja i postavkama kolačića u Firefoxu
 • ovdje za čitanje o načinu anonimnog načina i postavkama kolačića u pregledniku Google Chrome
 • ovdje pročitajte način rada “InPrivate” i postavke kolačića u pregledniku Internet Explorer
 • ovdje za više informacija o modusu “Privatna navigacija” i postavkama kolačića u pregledniku Safari

Korištenjem ovih web stranica smatrat će se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s uvjetima korištenja, uključujući odredbe o obradi i zaštiti osobnih podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima. Internetske stranice andreasolomun.com koriste Google analytics za potrebe analize internetskog prometa. Google neovisno od internetskih stranica prikuplja podatke putem cookie i drugih tehnologija te &Andrea nema utjecaja na prikupljanje tih podataka. Detaljnije informacije morate potražiti na stranicama Google.

Anonimizacija IP adresa

Na ovoj web stranici koristimo funkciju “aktivacija IP anonimizacije”. Kao rezultat toga, Google će unaprijed skratiti vašu IP adresu u državama članicama Europske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima puna će IP adresa biti poslana Googleovom poslužitelju u SAD i tamo će se skratiti. U ime operatera ove web stranice, Google će koristiti ove informacije kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice, sastavljao izvješća o aktivnostima na web stranici i pružao druge usluge vezane uz aktivnost web stranica i korištenje interneta korisniku mrežnog odredišta. IP adresa koju Google Analytics dodjeljuje kao dio Google Analyticsa neće se spojiti s drugim Googleovim podacima.

Korištenje servisa Google Analytics

Ova web stranica koristi funkcije servisa  Google Tag Manager, Google Font, Google Analytics 4 za potrebu web analize. Dobavljač je Google Inc., 1600 amfiteatar Parkway Mountain View, CA 94043, SAD.

Prilikom vaše posjete ovoj web stranici koriste se kolačići za generiranje podataka koje Google prikuplja i obrađuje. To možete spriječiti preuzimanjem i instaliranjem dodatka preglednika koji je dostupan na sljedećem linku: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hr

Više informacija o obradi korisničkih podataka na usluzi Google Analytics potražite u Googleovim pravilima o privatnosti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr

Kako prihvatiti ili odbiti kolačiće

Uvijek možete blokirati upotrebu nekih ili svih kolačića koje koristimo na našoj web stranici, no to može utjecati na njenu funkcionalnost.

Okvir za postavke kolačića nalazi se na obavijesti o kolačičima Postavke kolačića. Nakon odabira postavki, u svakom trenutku možete resetirati postavke kolačića.

Dodatno možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika. Na sljedećim linkovima možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih web preglednika: Mozilla FirefoxGoogle ChromeMicrosoft Internet ExplorerApple SafariOpera. Neki preglednici Vam omogućuju surfanje u “anonimnom” načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na vašem računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na vaš uređaj kada završite sesiju pregledavanja. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića. Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.

S kime dijelimo informacije

Ozbiljno shvaćamo povjerenje koje nam pružate (imate u nas) te ni u kom slučaju nećemo dijeliti, prodavati ili iznajmljivati vaše osobne podatke drugima.

&Andrea stranice mogu sadržavati poveznice na stranice održavane od strane trećih osoba, čije se informacije i pravila privatnosti razlikuju od naših. Nismo odgovorni za informacije ili pravila zaštite osobnih podataka i privatnosti koja se primjenjuju od strane tih trećih osoba. Savjetujemo da pročitate pravila zaštite osobnih podataka i privatnosti svih Internet stranica trećih osoba prije posjete ili predaje kakvih osobnih podataka ili drugih informacija putem takvih Internet stranica.

Zapamtite da ako posjećujete druge internetske stranice, uključujući i stranice naših partnera, oglašivača, trgovaca ili druge stranice koje su povezane s našom stranicom, te druge stranice mogu prikupljati osobne i neosobne podatke o vama. Prakse u vezi informacija tih drugih stranica nisu obuhvaćene ovom Politikom. Nemamo obvezu ni odgovornost za te stranice ili njihove vlastite politike.

Otkrivanje osobnih informacija za pravne svrhe te zaštita stranice &Andrea i ostalih: &Andrea zadržava pravo dijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama ako vjeruje da je to nužno da se:

 • udovolji zahtjevima zakona ili kao odgovor na bilo kakav zahtjev od strane tijela nadležnih za provedbu zakona u vezi s kaznenom istragom, odnosno državnih ili upravnih tijela u vezi s parničnim postupkom koji je u tijeku ili administrativnom istragom,
 • kada imamo razloga vjerovati da je otkrivanjem ovih podataka potrebno identificirati, kontaktirati ili pokrenuti pravne mjere protiv nekoga tko može biti uzrok povrede vama, ili na neki drugi način, povređivanjem ili uplitanjem u prava, vlasništva ili poslovanje &Andrea te drugim korisnicima naših internetskih stranica ili drugima koji bi mogli biti oštećeni takvim aktivnostima
 • zaštite ili obrane naša zakonska prava ili vlasništvo, &Andrea ili naši korisnici ili
 • istraže, spriječe ili poduzmu mjere u vezi nezakonitih aktivnosti, mogućih prijevara, situacija koje uključuju potencijalne prijetnje fizičkoj sigurnosti neke osobe ili kršenju odredbi i uvjeta korištenja &Andrea

Ugrađeni sadržaj s drugih web-stranica

Članci na ovoj web-stranici mogu sadržavati ugrađeni sadržaj (npr. video, slike, članke, itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih web-stranica ponaša se istovjetno kao da je posjetitelj posjetio tu drugu web-stranicu.

Ove web-stranice možda prikupljaju podatke o vama, koriste kolačiće, imaju ugrađeno dodatno praćenje od trećih strana, i nadgledaju vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na web-stranici

8.9. Vaše mogućnosti i izuzeće

Slobodni ste svakodobno i bez naknade zahtijevati informacije o vašim osobnim podacima koje smo pohranili te zatražiti informacije o tome koje vaše podatke imamo, kao i izmjenu i/ili brisanje svojih podataka osim onih koji se odnose na ispostavljanje računa za usluge za koje ste se predbilježili ili čije pohranjivanje je propisano zakonom.

Također ste slobodni zahtijevati i ispravak ili brisanje bilo kojeg netočnog podatka na isti način, kao i kontaktirati nas u slučaju da imate bilo kakvih pitanja vezano uz ovu Politiku. Promjene ili ispravke osobnih podataka možete zatražiti pisanim putem.

&Andrea će vam se obratiti samo ako odaberete da se s vama kontaktira.

Ako odaberete primanje newsletter e-mail poruke, &Andrea vam može periodički slati elektroničke e-mail poruke koje opisuju nadopune sadržaja, nove mogućnosti ili promotivne ponude u vezi internetske stranice i programa &Andrea. U bilo kojem trenutku možete odabrati obustavu primanja takvih poruka. Jednostavno slijedite upute sadržane u poruci koju ste primili ili pošaljite odgovor u kojem navodite svoj zahtjev, a mi ćemo izvršiti tražene promjene.

Osim ako ne odaberete izričito da želite primati informativne poruke, jedine e-mail poruke koje ćete primati od &Andrea bit će obavijesti koje su nužne za isporuku usluge/proizvoda koji ste kupili te odgovor na e-mail upite koje nam pošaljete.

8.10. Privatnost i zaštita podataka djece

&Andrea nije namijenjena za uporabu djeci niti prikupljamo bilo kakve podatke koji se odnose na djecu. Potičemo roditelje i skrbnike da se upoznaju s internetskim stranicama koje posjećuju njihova djeca.

8.11. Sigurnost vaših podataka

Sigurnost vaših osobnih podataka vrlo nam je bitna te se zalažemo zaštititi informacije koje prikupimo. Naši objekti imaju sigurnosne mjere za zaštitu od gubitka, zlouporabe ili izmjene informacija koje je smo prikupili od vas na našoj stranici.

Nažalost nijedan prijenos podataka putem Interneta ili neke druge bežične mreže ne može zajamčeno biti sto posto siguran. Zbog toga, iako nastojimo zaštiti vaše osobne podatke, &Andrea ne može osigurati ili jamčiti sigurnost bilo kojih informacija koje nam prenosite te to radite na vlastiti rizik.

8.12. Prihvaćanje politike

Posjetom stranici &Andrea kao i podnošenjem upita, kupnjom pretplate ili druge usluge/proizvoda/prijave, prihvaćate odredbe i uvjete ove Politike u dijelu koji se odnosi na naše internetske stranice te &Andrea ima pravo koristiti vaše podatke kako je opisano u ovoj Politici. Zadržavamo pravo izmjene ove Politike u bilo kojem trenutku sukladno primjenjivim propisima. Nastavak korištenja stranice andreasolomun.com nakon što vas ili osobno obavijestimo ili općenito stavimo takve izmjene na našu internetsku stranicu predstavljat će vaše prihvaćanje tih izmjena.

Ako zbog bilo kojeg razloga vjerujete da se &Andrea nije pridržavala ove Politike, molimo vas da nas obavijestite na niže navedenu adresu.

9. Kontaktirajte nas

Molimo, primite na znanje da svaki put kad nam date bilo koje informacije u vezi s bilo kojom uslugom vezanom za &Andrea, pristajete na obradu tih informacija u mjeri koja je nužna za pružanje usluga u kojima sudjelujete ili želite sudjelovati.

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare o ovoj Politici i/ili načinu na koji ona utječe na vas, slobodno nam se obratite:

 • slanjem e-mail zahtjeva na: andbody@andreasolomun.com

10. Promjene Politike

&Andrea može s vremena na vrijeme mijenjati ili dopuniti ovu Politiku. U nastojanju da vas obavještavamo o promjenama ove Politike, molimo primite na znanje da je zadnja revizija izvršena u svibnju 2022. godine. Izmjene ove Politike neće utjecati na našu upotrebu prethodno pribavljenih osobnih podataka i obveze preuzete ovom Politikom.

Primjenjuje se od 10. veljače  2024. godine.